Time For Dance 2022 - DISCO DANCE

Nazwa kategorii, runda

Disco Dance Solo 2010 i młodsi My First Dance (Finał)

Disco Dance Solo Maluszki Easy (1/4 finału)

Disco Dance Solo Maluszki Easy (1/2 finału)

Disco Dance Solo Maluszki Easy (Finał)

Disco Dance Solo Dzieci I Easy (1/4 finału)

Disco Dance Solo Dzieci I Easy (1/2 finału)

Disco Dance Solo Dzieci I Easy (Finał)

Disco Dance Solo Dzieci II Easy (1/4 finału)

Disco Dance Solo Dzieci II Easy (1/2 finału)

Disco Dance Solo Dzieci II Easy (Finał)

Disco Dance Solo Juniorzy I i II Easy (1/2 finału)

Disco Dance Solo Juniorzy I i II Easy (Finał)

Disco Dance Solo Maluszki Medium (1/4 finału)

Disco Dance Solo Maluszki Medium (1/2 finału)

Disco Dance Solo Maluszki Medium (Finał)

Disco Dance Solo Dzieci I Medium 2012 (1/8 finału)

Disco Dance Solo Dzieci I Medium 2012 (1/4 finału)

Disco Dance Solo Dzieci I Medium 2012 (1/2 finału)

Disco Dance Solo Dzieci I Medium 2012 (Finał)

Disco Dance Solo Dzieci I Medium 2013 (1/4 finału)

Disco Dance Solo Dzieci I Medium 2013 (1/2 finału)

Disco Dance Solo Dzieci I Medium 2013 (Finał)

Disco Dance Solo Dzieci II Medium 2011 (1/8 finału)

Disco Dance Solo Dzieci II Medium 2011 (1/4 finału)

Disco Dance Solo Dzieci II Medium 2011 (1/2 finału)

Disco Dance Solo Dzieci II Medium 2011 (Finał)

Disco Dance Solo Dzieci II Medium 2010 (1/8 finału)

Disco Dance Solo Dzieci II Medium 2010 (1/4 finału)

Disco Dance Solo Dzieci II Medium 2010 (1/2 finału)

Disco Dance Solo Dzieci II Medium 2010 (Finał)

Disco Dance Solo Juniorzy I Medium 2009 (1/8 finału)

Disco Dance Solo Juniorzy I Medium 2009 (1/4 finału)

Disco Dance Solo Juniorzy I Medium 2009 (1/2 finału)

Disco Dance Solo Juniorzy I Medium 2009 (Finał)

Disco Dance Solo Juniorzy I Medium 2008 (1/4 finału)

Disco Dance Solo Juniorzy I Medium 2008 (1/2 finału)

Disco Dance Solo Juniorzy I Medium 2008 (Finał)

Disco Dance Solo Juniorzy II Medium (1/2 finału)

Disco Dance Solo Juniorzy II Medium (Finał)

Disco Dance Solo Dorośli Medium (Finał)

Disco Dance Solo Maluszki Champ (Finał)

Disco Dance Solo Dzieci I Champ (Finał)

Disco Dance Solo Dzieci II Champ (1/4 finału)

Disco Dance Solo Dzieci II Champ (1/2 finału)

Disco Dance Solo Dzieci II Champ (Finał)

Disco Dance Solo Juniorzy I Champ (1/2 finału)

Disco Dance Solo Juniorzy I Champ (Finał)

Disco Dance Solo Juniorzy II Champ (1/2 finału)

Disco Dance Solo Juniorzy II Champ (Finał)

Disco Dance Solo Dorośli Champ (Finał)

Disco Dance Solo BEST OF THE BEST (Finał)

Disco Dance Duety Maluszki (Finał)

Disco Dance Duety Dzieci I (1/4 finału)

Disco Dance Duety Dzieci I (1/2 finału)

Disco Dance Duety Dzieci I (Finał)

Disco Dance Duety Dzieci II (1/8 finału)

Disco Dance Duety Dzieci II (1/4 finału)

Disco Dance Duety Dzieci II (1/2 finału)

Disco Dance Duety Dzieci II (Finał)

Disco Dance Duety Juniorzy I (1/4 finału)

Disco Dance Duety Juniorzy I (1/2 finału)

Disco Dance Duety Juniorzy I (Finał)

Disco Dance Duety Juniorzy II (Finał)

Disco Dance Duety Dorośli (Finał)

Disco Dance Duety BEST OF THE BEST (Finał)

Disco Dance Trio Dzieci (Finał)

Disco Dance Trio Juniorzy (Finał)

Disco Dance Trio Dorośli (Finał)

Disco Dance Mini formacje Dzieci OPEN (1/2 finału)

Disco Dance Mini formacje Dzieci OPEN (Finał)

Disco Dance Mini formacje Juniorzy OPEN (Finał)

Disco Dance Mini formacje Dorośli OPEN (Finał)

Disco Dance Formacje Dzieci DEBIUTY (Finał)

Disco Dance Formacje Dzieci OPEN (Finał)

Disco Dance Formacje Juniorzy OPEN (Finał)

Disco Dance Formacje Dorośli OPEN (Finał)